Η μέθοδος της επιτυχίας


Τα σημεία υπεροχής

Η διδασκαλία: 

Απεγκλωβισμένη από προκαθορισμένες τεχνικές και μεθόδους, καθίσταται διερευνητική διαδικασία με επιδίωξη την προσαρμογή της στις διαφορετικές ικανότητες και επιδόσεις των μαθητών και τη διασφάλιση ενός κοινά αποδεκτού επιπέδου βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεγιστοποιώντας, παράλληλα, το κίνητρο των μαθητών για κάλυψη των κενών μάθησης. Προγραμματίζουμε η εξεταστέα ύλη σ’ όλα τα μαθήματα να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τρίμηνο γενικών επαναλήψεων εφ’ όλης της ύλης. Ειδικά για τους μαθητές της Β’ Λυκείου υπάρχουν τα νέα προγράμματα διετούς κύκλου φοίτησης για την έγκαιρη και πλήρη προετοιμασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.


Οι καθηγητές: 

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ  είναι στελεχωμένο από εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ευέλικτοι και προσαρμοστικοί χρησιμοποιούν μεθοδικά και δημιουργικά κατάλληλες τεχνικές και εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες διδακτικές απαιτήσεις.

Τα προγράμματα: 

Τα προγράμματα σπουδών στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών χωρίς κενά και χάσιμο χρόνου. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα τελικών επαναλήψεων ανά μάθημα που ακολουθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων, όπως έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες της Γ’ Λυκείου και από κάθε σχολείο ξεχωριστά για τις εξετάσεις Γυμνασίου – Α΄ και Β΄ Λυκείου.


Τα βοηθήματα:

 Η αποτελεσματική διδασκαλία για το ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχει συνδεθεί με την παροχή βιβλίων και σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή καθιστώντας εφικτή τη δασκαλομαθητική επικοινωνία, η οποία οδηγεί στη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή και σε αντίστοιχα αποτελέσματα και επιδόσεις με την ισόρροπη ανάπτυξη της γνώσης για κάθε διδακτικό αντικείμενο.

Η υποστήριξη: 

Η ψυχολογική και μαθησιακή υποστήριξη που χρειάζεται ο μαθητής, ενσωματώνεται στη διάρκεια των μαθημάτων αποσκοπώντας στον έλεγχο της πορείας του μαθητή προς την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων. Έτσι, το ΜΕΘΟΔΙΚΟ ενθαρρύνει το μαθητή στις δύσκολες στιγμές, προσθέτοντας, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ώρες ενισχυτικής μαθητείας παρέχοντας ευκαιρίες για διόρθωση παρανοήσεων και ανατροφοδότηση για την πρόοδό του κατευθύνοντας τη προσοχή, τη μνήμη και τη σκέψη του να επεξεργάζεται ορθολογικά τις πληροφορίες που λαμβάνει.


Η συμβουλευτική: 

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ, με την συμβουλευτική διαδικασία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πάρουν ορθές εκπαιδευτικές αποφάσεις (επιλογή ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών/Θετικών/Οικονομικών & Πληροφορικής σπουδών). Επίσης, δίνει έγκυρες πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα του μέλλοντος ενώ ενημερώνει και για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έτσι, το ΜΕΘΟΔΙΚΟ αποβλέπει να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν τη σχολή που επιθυμούν, να προετοιμαστούν σωστά γι' αυτή και τέλος να εισέλθουν και να σταδιοδρομήσουν σ' αυτή.

Η ενημέρωση: 

Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ ενημερώνεται με καρτέλα επίδοσης για κάθε μάθημα σε εβδομαδιαία βάση με αποτέλεσμα την αναλυτική ενημέρωση των ίδιων και των γονέων τους. Οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών ύστερα από το προσωπικό τους ραντεβού με τον καθηγητή που είναι υπεύθυνος για κάθε μάθημα. Επιπρόσθετα, καλούνται στο φροντιστήριο σε προκαθορισμένες συναντήσεις για άμεση και ζωντανή ενημέρωση με όλους τους καθηγητές του φροντιστηρίου.


Τα τμήματα:

 Ολιγομελή, των 6 ή 7 ατόμων (groups 2-3 ατόμων ή δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας κατ’ επιλογή του μαθητή), σε πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ικανότητες και στην επίδοση των μαθητών. Απότοκος του συνδυασμού η επίτευξη δημιουργίας των καλύτερων δυνατών συνθηκών προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων, καθιστώντας την αποκτηθείσα γνώση εύχρηστη και εύκαμπτη για να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε εξεταστική κατάσταση.

Τα διαγωνίσματα:

 Η συνεχής επανάληψη και η εξοικείωση με τις εξετάσεις επιτυγχάνεται με τα τρίωρα διαγωνίσματα που διενεργούνται στο φροντιστήριο υπό συνθήκες επίσημων εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος και διεξάγονται εκτός των ωρών διδασκαλίας. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την μετέπειτα υποβοήθηση της μάθησης. Έτσι, ο μαθητής θα αφομοιώσει καλύτερα τις πληροφορίες και θα προετοιμαστεί, ώστε να είναι σε θέση να περιγράφει, να συνοψίζει, να εξετάζει, να επιλύει και να ανάγει συμπεράσματα όπως ζητούνται σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας και εξέτασης.


Το κόστος:

Οι παροχές στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι υψηλής ποιότητας ως προς την διδασκαλία, το συγγραφικό έργο, τις κτιριακές δομές και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας. Έτσι ο μαθητής επιλέγοντας τα πακέτα μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του φροντιστηρίου εκμεταλλεύεται όλα τα παραπάνω με το ελάχιστο δυνατό κόστος.