ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

1.    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΦΟΙΤΗΣΗ

 

§ Κάθε μαθητής/-τρια οφείλει να συμπεριφέρεται τόσο προς τους καθηγητές του, όσο και προς τους/τις συμμαθητές/-τρίες του με ευγένεια, εκτίμηση και σεβασμό της προσωπικότητάς τους, όπως αρμόζει σε ένα υπεύθυνο άτομο και αυριανό επιστήμονα.

 

§ Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ διαθέτει σύγχρονους και ευχάριστους χώρους διδασκαλίας. Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να σέβονται τους χώρους αυτούς και να τους διατηρούν καθαρούς και σε καλή κατάσταση κατά την παραμονή τους στο φροντιστήριο. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στους χώρους ή τον εξοπλισμό του φροντιστηρίου.

 

§ Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο φροντιστήριο την ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που τους έχει κοινοποιηθεί.

 

§ Οι μαθητές/-τριες οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Διεύθυνσης του φροντιστηρίου από το γονέα/κηδεμόνα. Αντίστοιχα, η Διεύθυνση του φροντιστηρίου υποχρεούται για κάθε μη δικαιολογημένη απουσία των μαθητών        /-τριών να ειδοποιεί άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες τηλεφωνικώς.

 

§ Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση των μαθημάτων σε τμήμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο/η μαθητής/-τρια. Αλλαγή τμήματος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του φροντιστηρίου.

 

§ Η συμμετοχή των μαθητών στα έκτακτα μαθήματα και στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα εκτός των ωρών διαδασκαλίας είναι υποχρεωτική.

 

§ Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

 

2.    ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

 

§ Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου δεν ακολουθεί πιστά τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους/τις μαθητές/-τριες του.

 

§ Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου και από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 5 Ιανουαρίου.

 

§ Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα πραγματοποιούνται κανονικά τα μαθήματα από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη και από την Τετάρτη του Πάσχα έως την Παρασκευή του Πάσχα.


§ Το φροντιστήριο θα είναι κλειστό τις παρακάτω μέρες των αργιών:  α) των Τριών Ιεραρχών, β) του Αγίου Πνεύματος, γ) των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) την 17η Νοεμβρίου, ε) την Πρωτομαγιά, ζ) την Καθαρά Δευτέρα.

 

§ Το φροντιστήριο θα είναι κλειστό τις παρακάτω μέρες των διακοπών: α) των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου, β) της Πρωτοχρονιάς από 31 Δεκεμβρίου έως  2 Ιανουαρίου, γ) των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου, δ) του Πάσχα από την Μεγάλη Πέμπτη έως την Τρίτη του Πάσχα.

 

 

3.    ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

§ Το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να μεταβληθεί από τη Διεύθυνση Σπουδών, αν κριθεί ότι η παρέμβαση αυτή είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του φροντιστηρίου.

 

§ Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλήνιων) το πρόγραμμα των διδακτικών ωρών των μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί για να καλύψει τις πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών          /-τριών. 


 

4.    ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

§ Για κάθε μεταβολή που σχετίζεται με την επιλογή των προς παρακολούθηση μαθημάτων, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τη μεταβολή που αιτείται. Η μεταβολή του μαθήματος που έχει ζητηθεί θα πραγματοποιείται από τον επόμενο μήνα.

 

5.    ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 

§ Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

 

§ Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

Α) Μηνιαία πληρωμή κάθε μήνα με μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Β) Προπληρωμή (εξόφληση) διδάκτρων με μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Για εξόφληση με εφ’ άπαξ πληρωμή παρέχεται έκπτωση 5% επί του συνόλου ή του υπολοίπου των διδάκτρων, ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησης.


§ Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό κώλυμα ως προς την εμπρόθεσμη καταβολή των διδάκτρων, ο γονέας            /κηδεμόνας του/της μαθητή/-τριας οφείλει να επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου για την απαιτούμενη διευθέτηση των οικονομικών οφειλών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 

 

6.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

§ Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών/-τριών μπορεί να γίνει:

α) μέσω συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

β) τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου.

γ) με προσωπική συνάντηση με τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου ή τους διδάσκοντες-διδάσκουσες κατόπιν συνεννόησης.

 

Η Διεύθυνση του φροντιστηρίου έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες, αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα είτε στη μαθησιακή διαδικασία είτε στην προσωπική/ψυχολογική κατάσταση του/της μαθητή/-τριας κατά το διάστημα παραμονής του/της στο φροντιστήριο.

 

Εμείς στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες με μοναδικό στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους μαθητές μας.

 

 

7.    ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

§ Η Διεύθυνση του φροντιστήριου διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής του μαθητή/-τριας, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου, όπως πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/της μαθητή/-τριας, μη καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων, ανάρμοστη συμπεριφορά του/της μαθητή/-τριας προς τρίτους, κ.λπ.


8.   ΠΑΡΟΧΕΣ

  § Το  ΜΕΘΟΔΙΚΟ  παρέχει βιβλία και σημειώσεις για κάθε μαθητή/-τρια σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή  σε όλα

           τα μαθήματα.

 

  § Δίνεται    η   δυνατότητα   στους/στις    μαθητές/-τριες,   εφόσον  το   επιθυμούν,   να  μελετούν  σε   χώρο   του

           φροντιστηρίου έτσι  ώστε να υπάρχει  επίβλεψη από τον καθηγητή και  να λύνονται άμεσα οι απορίες  του. 

 

  § Το   ΜΕΘΟΔΙΚΟ   παρέχει   συμβουλευτική   υποστήριξη   για   τη   συμπλήρωση   του   μηχανογραφικού  και   τη

           σωστή επιλογή των σχολών.

 

  § Για   κάθε   μαθητή/-τρια    υπάρχει    μηνιαία    καρτέλα   επίδοσης    και   προόδου    για     την     καλύτερη    και

           πληρέστερη ενημέρωση των ίδιων και των κηδεμόνων τους.

 

  § Το   ΜΕΘΟΔΙΚΟ   συμμετέχει  για  τις  τάξεις  του  Λυκείου σε  διαγωνίσματα προσομοίωσης  που γίνονται σε δύο

           περιόδους  πανελλαδικά.   Μ’ αυτόν  τον  τρόπο δίνεται  η  δυνατότητα  στον/στην  μαθητή/-τρια  να  έχει  πλήρη

           εικόνα για τις επιδόσεις του πανελλαδικά.

 

  § Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ  διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

 


Κάντε την αίτηση εγγραφής εδώ